การแสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของโครงการ CSR ต่อการรับรู้แบรนด์ทั่วเอเชียสำหรับ Samsung

งานวิจัยที่ครอบคลุมเพื่อตรวจสอบความพยายามด้าน CSR ของ Samsung ในตลาด 9 แห่ง จึงยืนยันถึงความสำคัญของการริเริ่มดังกล่าวและผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้แบรนด์

Samsung

ความท้าทาย

Samsung ในฐานะหน่วยงานด้านเทคโนโลยีระดับโลกได้นำเสนอผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ทันสมัยมาหลายปีแล้ว ในขณะเดียวกัน Samsung ก็มีการดำเนินการเชิงรุกในแง่ของความพยายามในกิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะตอบแทนชุมชนในตลาดต่าง ๆ Samsung ต้องการทราบว่าโครงการ CSR มีผลกระทบต่อแบรนด์อย่างไร

สิ่งที่เราทำ

เราทำงานร่วมกับ Samsung เพื่อทำการศึกษาเชิงปริมาณใน 9 ตลาด (ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ ไทย ไต้หวันสิงคโปร์ เวียดนาม) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2,000 คน นอกจากนี้เรายังทำงานร่วมกับ Samsung เพื่อแปลผลการศึกษาให้เป็นข้อความทางการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้บริษัทแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของงานที่ทำ

อิทธิพลของการวิจัย

การศึกษาทำให้เกิดการรายงานข่าวจากภายนอกซึ่งสื่อสารถึงแบรนด์ในเชิงบวก และยังช่วยทำให้เกิดการยอมรับภายในองค์กรถึงโครงการที่จัดทำ โดยรวมแล้วเป็นการช่วยยืนยันอีกครั้งถึงความเชื่อของ Samsung ที่ว่า ‘การทำดี’ นั้นเป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อทั้งชุมชนและแบรนด์

แบ่งปัน